0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
300,000 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان

کار با ShadowBox در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
162,500 تومان

بهبود کیفیت رندرینگ در ZBrush 

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
112,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R7

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان
0
162,500 تومان
0
12,500 تومان

ایجاد بسته آلفا در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان
0
112,500 تومان
0
137,500 تومان
0
187,500 تومان
0
112,500 تومان
0
85,000 تومان
0
45,000 تومان

اصول و مبانی آنریل انجین 4

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Unreal Engine 4

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
85,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Toon Boom Animate

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
55,000 تومان

اصول و مبانی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش Hypershade در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی V-RAY در MAYA 2011

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
25,000 تومان

شبیه سازی ذرات در softimage

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Realflow 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Realflow 2014

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
1
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

داینامیک مایا : ابرها و آسمان

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی Shading Networks

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
150,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

افکت های داینامیک در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان