پیتر مینیستر (Peter Minister)

پیتر وزیر به مدت ۲۰ سال به عنوان مجسمه ساز سنتی تولید مدل، پراپ و جلوه های ویژه برای فیلم، تلویزیون، موزه ها و پارک ها قبل از انطباق با هنر دیجیتالی در سال ۲۰۰۵ هنگامی که او Zbrush را کشف کرد کارکرد.