هنرمند 3 بعدی کار در Pixomondo و بنیانگذار Digital Shark Academy