مدلسازی کاراکتر استیلایز شده در ZBrush 

SkySurfer. Stylized сharacter modeling By dozen