مدلسازی موی مردانه توسط FiberMesh در ZBrush

FiberMesh Integration with ZBrush By Justin Marshall