انیمیت حرکت و برخورد توپ با زمین در مایا

Animation Fundamentals: Animating a Ball Bounce By Mark Masters