اصول طراحی گرافیک با تیموتی سامارا

Graphic Design Fundamentals: Getting Started