انیمیت مبارزه دو ابر قهرمان در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Previs To Final Animation Composition, Lenses, Shot Design And Animation With Elaina Scott

0
45,000 تومان

مکانیک پیشرفته مدل انیمیت شده در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Advanced Mechanics in CG Animation

0
25,000 تومان

انیمیت دوربین برای انیمیشن در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Introduction to Camera Animation in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

آموزش انیمیت صورت در مایا

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Facial Animation in Maya By Delano Athias

0
35,000 تومان

انیمیت مبارزه دو کاراکتر در MAYA

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Character Interaction in Maya By Delano Athias

0
45,000 تومان

تکنیک پولیش کردن انیمیشن در مایا

Animation Polishing Techniques in Maya

0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

ایجاد رفرنس و مرجع برای ساخت انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Maya Animation Reference Library: Animate By Delano Athias

0
25,000 تومان

انیمیت پیاده روی کاراکتر کارتونی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Creating Walk Cycles in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان

ریگ و انیمیت تکان های عضلات برای انیمیشن در مایا

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Designing a Jiggle System for Animation in Maya By Delano Athias

0
25,000 تومان