یووی کردن سطوح سخت در Modo

strategies for UV Mapping Hard Surface Models (2016) by Richard Yot

0
25,000 تومان

یووی کردن مدل های ارگانیگ در Modo

Strategies for UV Mapping Organic Models (2016) by Richard Yot

0
28,000 تومان