نورپردازی و رندر کاراکتر کارتونی در نور روز

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Learn 3D Rendering by Lighting a Daytime Interior Scene: Developing Skills in Blender

0
200,000 تومان

آموزش انیمیشن در Cinema 4D

Motion Design School 7th Anniversary

0
200,000 تومان

تسلط بر اسکالپ سنگ در Zbrush

Mastering Rock Sculpting Tutorial in Zbrush Vol 01

0
237,500 تومان

طراحی texture در Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

Substance Painter Texturing for Beginners

0
450,000 تومان

آموزش Substance 3D Designer برای مبتدیان

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Substance 3D Designer for Beginners

0
200,000 تومان

ایجاد بافت، نورپردازی و رندر حرفه ای خودرو

Blender 3D – Hyper Realistic Texturing, Lighting and Rendering a Car

0
200,000 تومان

آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

How to render correctly in ZBRUSH

0
162,500 تومان

بافت سازی پیشرفته در نقاشی مواد

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Advanced Texturing in Substance Painter

0
375,000 تومان
0
200,000 تومان

دوره آموزشی ایجاد بافت مو واقعی UE4 با Wingfox

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

UE4 for Real-Time Hair Course (2021) with Andre Pires

0
250,000 تومان

مدل سازی شخصیت ها و تصاویر سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
225,000 تومان

3D Characters and Illustrations

0
225,000 تومان

ایجاد یک تصویر کاراکتر تلطیف شده سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating a stylized 3d character illustration

0
200,000 تومان

شبیه سازی پیشرفته آب در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Rebelway – Houdini Advanced Water FX

0
200,000 تومان

مدل سازی و بافت حیوانات برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Modeling and Texturing Animals for Games

0
200,000 تومان

آموزش پیشرفته تولید انیمیشن در بلندر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Blender 3. 0: Masterclass in Product Animation

0
200,000 تومان

مدل سازی مواد غذایی در Blender

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Blender : Create Your First 3D Food – Make Realistic chips

0
200,000 تومان

مبانی هنر مفهومی در محیط بازی با تیمو هیلگر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Game Environment Concept Art Fundamentals

0
200,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS

0
250,000 تومان

ایجاد شخصیت های کارتونی در 3ds Max

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Creating Cartoon Characters in 3ds Max

0
300,000 تومان

تکنیکهای مدل‌سازی سه بعدی و انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

3D Modeling and Animation Techniques with Cinema 4D

0
200,000 تومان

آموزش اتوکد سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

 AutoCAD 3D Essential Training

0
200,000 تومان

دوره آموزشی ترکیب کردن رندرهای سه بعدی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Compositing 3D Render Passes

0
200,000 تومان

وارد کردن یک پروژه دو بعدی اتوکد به 3ds Max

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

AutoCAD: Importing a 2D Project into 3ds Max

0
200,000 تومان

طراحی و انتشار اتوکد

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

AutoCAD: Plotting & Publishing

0
200,000 تومان

ساخت صحنه های سینمایی با Blender 3D

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Create Cinematic Scenes with Blender 3D | #Series3

0
200,000 تومان

اسکالپت کفش سه بعدی واقعی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Sculpting realistic 3d shoes in ZBrush

0
200,000 تومان

آموزش ایجاد پوشش گیاهی برای بازی ها

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

Creating Vegetation for Games

0
237,500 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Making an Animated Movie

0
200,000 تومان

آموزش اسکالپت سه بعدی در بلندر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Master 3D Sculpting in Blender

0
200,000 تومان

مدلسازی سیاهچال فانتزی در بلندر

Polygon Modeling Boot Camp Vol. 1: Dungeon

0
300,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

Procedural Texturing | Blender Master Class

0
300,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر حیوانات با دیوید کولمن

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Animal Character Design with David Colman

0
375,000 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 2021

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

INTRODUCTION TO ZBRUSH 2021

0
450,000 تومان

خلق یک کاراکتر سه بعدی با دانیل زنی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

matching a stylized concept in zbrush

0
200,000 تومان

مدلسازی در بلندر برای مبتدیان با پدرو توئیست

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Modeling in Blender for Beginners – Creating your first 3D landscape

0
200,000 تومان

مدلسازی سه بعدی حروف اصلی در Blender

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

3d Typography With Blender: Design Original Letters

0
212,500 تومان

مدلسازی کاراکتر انیمیشن از ایده تا رندر نهایی در مایا

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

creating stylized characters for production

0
200,000 تومان

ساخت تکسچر و متریال برای فیلم توسط ماری و مایا

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

material texturing for production in mari & maya

0
300,000 تومان

مدلسازی کاراکتر RED MYST با مارتن ورهوفن

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان

the making of “red myst” with maarten verhoeven

0
237,500 تومان

مدلسازی مفهومی موجود ترسناک در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

original creature concepts

1
200,000 تومان

آموزش خلق جلوه های بصری با UNREAL ENGINE 5

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS CGPARS

0
200,000 تومان

عکسبرداری سه بعدی سر و صورت با تک دوربین

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

CREATING DIGITAL DOUBLES WITH SINGLE-CAMERA PHOTOGRAMMETRY

0
200,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

DESIGNING & MODELING A CREATURE WITH SCALES

0
200,000 تومان

رندرینگ محصول با وی ری و مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Product Rendering with V-Ray (2020) with Jesse Flores

0
212,500 تومان

ایجاد محیط های طبیعی در GAEA و هودینی 2020

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

creating procedural environments in gaea & houdini
icy cliffs & rocky terrain with rasha shalaby

 

0
300,000 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating Procedural Environments In Houdini With Wojtek Piwowarczyk

0
212,500 تومان

آموزش خلق موی مردانه با XGEN

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

Creating A Male Groom With Xgen An Introduction To Hair Grooming In Maya & Mari With Crystal Bretz

0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

Introduction to Maya 2020

0
200,000 تومان

اسکالپ دیجیتالی میکروارگانیسم در زیبراش

Learn Sculpting in Pixelogics ZBrush Create a Micro Organism

0
350,000 تومان

طراحی و مدلسازی برای تولید فیلم در زیبراش  

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Designing for Production in ZBrush with Rafael Grassetti

0
187,500 تومان

اسکالپ 3 بعدی کاراکتر ترسناک برای فیلم در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Creature Sculpting with Dominic Qwek – ZBrush, Keyshot and Photoshop Techniques

0
187,500 تومان

نکات ضروری زیبراش 2018

بدون امتیاز 0 رای
137,500 تومان

ZBrush 2018 Essential Training

0
137,500 تومان

مدلسازی و رندر عنکبوت در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان

Modeling and Rendering a Realistic Jumping Spider – Eric Keller

0
375,000 تومان

مدلسازی و اسکالپ اژدها در زیبراش

Sculpting a Dragon with ZBrush – Maarten Verhoeven

1
112,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Gathering

بدون امتیاز 0 رای
62,500 تومان

The Making of ‘Gathering

0
62,500 تومان

ابزارهای توپولوژی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Topology Tools in ZBrush

0
112,500 تومان

طراحی لباس علمی تخیلی در Zbrush

Sci-Fi Costume Design in ZBrush

1
212,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R8

Introduction to ZBrush 4R8

0
375,000 تومان

مدلسازی و اسکالپ محیط برای بازی در زیبراش

Environment Modeling and Sculpting for Game Production

0
162,500 تومان

اسکالپ حرفه ای روبات برای فیلم در زیبراش

Creature Modeling For Production With Ben Erdt

0
212,500 تومان

مدلسازی کاراکتر 3 بعدی مردانه در زیبراش

  Creating Hyper Realistic Characters in ZBrush Hossein Diba

0
237,500 تومان
0
212,500 تومان

طراحی موجود ترسناک 3 بعدی در زیبراش

The Gnomon Workshop – 3d Creature Design

0
187,500 تومان

مدلسازی کاراکتر هیولا برای ساخت بازی در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Game Creature Sculpting Fundamentals By Dan John Cox

0
162,500 تومان

اسکالپ 3 بعدی لباس در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Richard S Sculpting Cloth

0
112,500 تومان

مجسمه سازی کاراکتر ترسناک در ZBrush

Sculpting a Creature Bust in ZBrush By Lee Magalhaes

0
187,500 تومان

مدلسازی کاراکتر ترسناک 3 بعدی در ZBrush

Conceptualizing 3D Horror Models in ZBrush By Fabrizio Bortolussi

0
187,500 تومان

مدلسازی ریش و مو با FiberMesh در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

ZBrush Making Hair with FiberMesh

0
162,500 تومان

مدلسازی کاراکتر زن جنگجو در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Introduction to Character Modeling

0
162,500 تومان

آموزش اسکالپ دست انسان در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

How to Sculpt the Hand Matt Thorup

0
162,500 تومان

ایجاد یک کاراکتر کارتونی در Zbrush

Beginner Zbrush Training – Creating a Simple Cartoon Character

0
112,500 تومان

مدلسازی سر روبات در زیبراش 4

Zbrush 4R7 ‘ Robot Head’ modeling tutorial series

0
112,500 تومان

 مدلسازی کاراکتر استیلایز شده در ZBrush 

SkySurfer. Stylized сharacter modeling By dozen

0
187,500 تومان

مدلسازی کامیون در زیبراش قسمت 1 -2 -3

1-2-3- Kirill Chepizhko – Recovery Truck Concept Part

0
187,500 تومان

آموزش اسکالپ بینی انسان در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

sculpting human noses in zbrush

0
112,500 تومان

آموزش اسکالپ گوش انسان در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Sculpting Human Ears in ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر ترسناک برای فیلم در زیبراش 4

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

3D Character Design vol. 1 and 2

0
187,500 تومان
0
162,500 تومان
0
187,500 تومان
0
187,500 تومان

مدلسازی موی مردانه توسط FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

FiberMesh Integration with ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

آموزش مدلسازی پارچه و لباس در زیبراش

CD Cloth Sculpting Workflows in ZBrush with Lee Magalhães

0
187,500 تومان

مدلسازی سریع کاراکتر گرگینه در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Working Quickly in ZBrush By Justin Marshall

 

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر غول برای پرینت سه بعدی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Creative Development Modeling a Character for 3D Printing in ZBrush

0
187,500 تومان

ایجاد موهای بلند با استفاده از FiberMesh در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Long Hair Using FiberMesh in ZBrush By Joseph Drust

0
162,500 تومان

کار با ShadowBox در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Working with ShadowBox in ZBrush 4

0
112,500 تومان

اسکالپ کاراکتر برای تصویر سازی در زیبراش

Sculpting Models for Illustration in ZBrush By Cezar Brandao

0
237,500 تومان

مجسمه سازی دیجیتالی فیل در zbrush

Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush

0
162,500 تومان

ساخت اژدهای افسانه ای چینی در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Sculpting a Dragon Scroll Asset in ZBrush By Pierre Rogers

0
162,500 تومان

بهبود کیفیت رندرینگ در ZBrush 

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Rendering Enhancements in ZBrush 4 By Kyle Green

0
112,500 تومان

استفاده از طبیعت برای خلق موجودات تخیلی

Referencing Nature for Unique Creature Creation in ZBrush

0
162,500 تومان

آشنایی با ابزار NanoMesh در زیبراش

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

NanoMesh Workflows in ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

مدلسازی کاراکتر زن قهرمان در ZBrush و Maya

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Modeling a Female Hero in ZBrush and Maya By Justin Marshall

0
187,500 تومان

آموزش تسلط بر ابزار ZModeler در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Mastering Basic ZModeler Workflows in ZBrush

0
112,500 تومان

آموزش مقدماتی ZBrush 4R7

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Introduction to ZBrush 4R7

0
162,500 تومان

ساخت و مدلسازی دایناسور در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان

Dinosaur Reconstruction in ZBrush

0
12,500 تومان

مدلسازی یک هیولای دریایی در Maya و ZBrush

Creating a Sea Creature in Maya and ZBrush By Darrell Abney

0
162,500 تومان

ایجاد لباس واقعی در ZBrush

Creating Realistic Clothing in ZBrush By David Jones

0
162,500 تومان

تغییر فرم لباس کاراکتر با تکسچر در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Character Variation with Texture Maps

0
162,500 تومان

ایجاد بسته آلفا در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Creating an Alpha Pack in ZBrush

0
112,500 تومان

ایجاد یک پرنده کارتونی استیلایز شده در ZBrush

Creating a Stylized Cartoon Bird in ZBrush By Shane Olson

0
162,500 تومان

ساخت اژدهای فانتزی در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
137,500 تومان

Creating a Fantasy Dragon in ZBrush By Peter Minister

0
137,500 تومان

تکنیک های اسکالپ کاراکتر زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
187,500 تومان

Character Development Techniques in ZBrush By Joshua Kinney

0
187,500 تومان
1
112,500 تومان

اسکالپ کردن یک مرد قارچی فانتزی در ZBrush

Sculpt a Fantasy Mushroom Man in Pixologic ZBrush

0
112,500 تومان

مدلسازی زره جنگی زنانه در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
112,500 تومان

Building Futuristic Armor in ZBrush

0
112,500 تومان
0
112,500 تومان

آموزش فایبرمش در Zbrush

آموزش فایبرمش در Zbrush آموزش فایبرمش در Zbrush : در این مجموعه با دنیای Fibermesh در Zbrush آشنا می شویم. ما…

0
112,500 تومان
0
112,500 تومان

مدلسازی زمرد جادویی در مایا و زیبراش

Asset Pipeline in Maya and ZBrush By Justin Marshall

0
112,500 تومان

اسکالپ دیجیتالی آناتومی انسان

digital sculpting – human anatami

0
112,500 تومان

مدلسازی سر کاراکتر کارتونی در ZBrush

Creative Development Speed Sculpting a Cartoon Head in ZBrush with Shane Olson

0
162,500 تومان

ایجاد نورپردازی سینمایی زیر آب در مایا

بدون امتیاز 0 رای
162,500 تومان

Creating Cinematic Underwater Lighting in Maya

0
162,500 تومان

خلق محیط با جزئیات بالا در V-ray و Maya

CREATING A SCI-FI ALLEYWAY DETAILED ENVIRONMENT TECHNIQUES

0
150,000 تومان

آموزش ساخت گیاهان در مایا و آنریل انجین

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Game-Ready Tree Creation from Maya to Unreal

0
45,000 تومان

طراحی کاراکتر برای بازی در TopoGun

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creating Game Vehicles in Maya and TopoGun

0
45,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

Creative Development – Real-Time Vehicle Creation in Maya and Silo

0
45,000 تومان

مدلسازی کاراکتر دختر گاوچران در مایا و سیلو

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Modeling a Cowgirl Character in Maya and Silo By Antony Ward

0
35,000 تومان

ایجاد محیط واقعیت مجازی با استفاده از فوتوگرامتری

Environment Creation For Vr Using Photogrammetry With Guilherme Rambelli

0
55,000 تومان

طراحی کاراکتر تخیلی (تئوری و توسعه)

An Immortal Design: Character Design Theory and Development By Jonah Lobe

0
45,000 تومان
0
25,000 تومان

اصلاح شکلهای ترکیبی در Mudbox و Maya

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

Blend Shape Workflows in Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
25,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش اسکالپ کاراکتر تخیلی در مایا و مادباکس

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Sculpting Workflows in Mudbox By Justin Marshall

0
35,000 تومان

ایجاد حالات صورت در Mudbox و Maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Creating Facial Expressions in Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

پایپ لاین کاراکتر دایناسور با mudbox و maya

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Pipeline Integration with Mudbox and Maya By Justin Marshall

0
35,000 تومان

Ptex تکسچرینگ کاراکتر با استفاده Maya و Mudbox

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Painting and Rendering Ptex Textures Using Mudbox and Maya By Eddie Russell

0
35,000 تومان