مدلسازی موتورسیکلت در blender

این یک دوره آموزشی مبتنی بر پروژه است که در آن موتور سیکلت کاپیتان آمریکا را از فیلم 2011 “Captain America: The First Avenger” ایجاد خواهیم کرد

Blender 221: Hard Surface Modeling

0
42,000 تومان