مدلسازی و انیمیت پری دریایی در مایا و بایفراست

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان

Adding Dynamics to a Mermaid Animation with Bifrost in Maya By Antony Ward

0
35,000 تومان

آموزش ضروری بایفراست در مایا 1

cmiVFX “The Ultimate Guide for Maya Bifrost”

0
45,000 تومان
0
45,000 تومان