0
450,000 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان
0
200,000 تومان

مدلسازی قهوه ساز در unity

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
0
250,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش تکسچرینگ دیوار در Blender

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
0
300,000 تومان
0
200,000 تومان
0
450,000 تومان
0
200,000 تومان

شبیه سازی اقیانوس ها با هودینی

بدون امتیاز 0 رای
237,500 تومان
0
237,500 تومان
0
212,500 تومان
0
237,500 تومان
0
200,000 تومان

مقدمه ای بر Substance Painter 2020

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان
0
375,000 تومان
0
500,000 تومان
0
212,500 تومان

ساخت محیط سه بعدی در هودینی

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
212,500 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
112,500 تومان
0
375,000 تومان
0
62,500 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
0
212,500 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان

اصول و مبانی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
1
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
135,000 تومان
1
65,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی Substance Painter

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش Hypershade در V-Ray

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
0
35,000 تومان

مدلسازی خودرو در maya و silo

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان
0
55,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان

نکات ضروری در مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

مقدمه بر UV Toolkit در MAYA 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی Shading Networks

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
0
25,000 تومان
1
75,000 تومان
0
65,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات و ترفندها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات ضروری مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
25,000 تومان
0
1,000,000 تومان