0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
375,000 تومان
0
200,000 تومان
0
500,000 تومان

آموزش کامل ساخت فیلم انیمیشن

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
200,000 تومان
0
237,500 تومان
0
263 تومان
0
200,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2020

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

آموزش ساخت انیمیشن SVG

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
55,000 تومان

آموزش مقدماتی Toon Boom Animate

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان

ریگ کردن در مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان

اصول و مبانی مایا 2018

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
0
60,000 تومان
0
55,000 تومان

نکات ضروری مایا 2019

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش Maya’s Skeleton در مایا

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
55,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات و ترفندها در مایا

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

نکات ضروری مایا 2017

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
29,000 تومان
0
25,000 تومان
0
35,000 تومان
0
35,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2013

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
1
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
55,000 تومان
0
35,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

آموزش مقدماتی مایا 2012

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

تنظیمات دوربین در مایا 2011

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
25,000 تومان
1
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
85,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان
0
25,000 تومان

آموزش موشن کپچر در 3dMax

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
1
25,000 تومان
0
52,000 تومان
0
17,000 تومان