آموزش رندر صحیح در ZBRUSH

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
100,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
180,000 تومان
0
80,000 تومان

مدلسازی کاراکتر تخیلی در مقیاس واقعی

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
0
80,000 تومان
0
45,000 تومان

نکات ضروری زیبراش 2018

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
0
55,000 تومان
0
150,000 تومان
0
25,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان

آموزش طراحی کاراکتر Fume

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
0
85,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان

کار با ShadowBox در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
5,000 تومان

ایجاد بسته آلفا در ZBrush

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
0
45,000 تومان
0
55,000 تومان
0
75,000 تومان
0
45,000 تومان
0
65,000 تومان
0
65,000 تومان
0
75,000 تومان
0
55,000 تومان
0
25,000 تومان
0
400,000 تومان
0
25,000 تومان
0
21,800 تومان